Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Firma BHPLAND Polska zajmuje się między innymi opracowywaniem dokumentacji powypadkowej.
Dokumentacja powypadkowa to profesjonalne opracowanie stworzone przez specjalistów, zajmujących się na co dzień problematyką BHP, umożliwia kompleksową obsługę BHP w każdej firmie.
Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia

dokumentacji powypadkowej

dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi w pracy bądź w drodze do pracy lub z pracy.

Dz.U.04.180.1860, zm. Dz.U.05.116.972 § 1

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat."
a § 14 to:
§ 14 1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
2. Szkolenie okresowe odbywają:
  • 1)osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
  • 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • 3)pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • 4)pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
  • 5)pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
W kwestii stanowisk robotniczych: szkolenie okresowe bhp nie rzadziej niż raz na 3 lata, a tam gdzie występują szczególnie duże zagrozenia nie rzadziej niż raz w roku.
Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika:
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu
  • zabezpieczyć miejsce wypadku
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  • sporządzić właściwą dokumentację
  • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom
BHPland - Polska oferuje pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej.

 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23