Szkolenia Bezpieczeństwa Higieny Pracy

Szkolenia bhp

powinny odbywać się regularnie, a o tym mówi wyraźnie ustawa (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) do której odsyłamy Państwa tutaj: tekst jednolity ustawy.

szkolenia okresowe z bezpieczeństwa pracy Szkolenia bhp niezależnie od tego, czy mają miejsce w standardowych godzinach pracy, należy bezwzględnie zaliczyć je do czasu pracy. Jeśli takie szkolenie odbyło się po godzinach, będzie to oznaczało, że wystąpiły godziny nadliczbowe. Jeśli natomiat chodzi o inne szkolenia, np. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników, prawo pracy nie wypowiada się jednoznacznie czy należy zaliczać je do czasu pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pacy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Zarówno szkolenia bhp wstępne jak i te okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy - art. 2373 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zaliczanie czasu szkoleń bhp do czasu pracy powoduje, iż w przypadku gdy nie jest możliwe zorganizowanie ich w czasie normalnej pracy pracownika, czas tych szkoleń stanowić będzie bądź pracę w godzinach nadliczbowych bądź pracę w dniu wolnym od pracy, w zależności od tego kiedy takie szkolenie miało miejsce.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy w Polsce jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń bhp reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Szkolenie BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

usuwanie azbestu - zgodnie z normami bhpFirma Bhpland z Bydgoszczy oferuje Państwu szereg szkoleń bhp, w tym okresowych - przeprowadzanych cyklicznie. Pełne informacje znajdziecie Państwo tutaj. Polecamy szczególnie szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami które przeprowadzamy w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niz raz na 5 lat.
Powierzając nam problematykę BHP, PPOŻ i Pierwszej Pomocy w swojej firmie możecie Państwo być pewni w 100% budowania bezpiecznych warunków pracy, co wpłynie pozytywnie na wydajność i bezpieczeństwo Państwa firmy. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie. Zachęcamy do kontaktu.