Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Jako OŚRODEK SZKOLENIOWY BHP oferujemy szkolenia na najwyższym poziomie. Czym jest RYZYKO ZAWODOWE ? - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ryzyko zawodowe to nie tylko ryzyko dające się przewidzieć!
Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami bhp. Oferujemy firmom także doradztwo i stały nadzór nad sprawami bhp i ppoż. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się z szczegółową ofertą dotyczącą oceny ryzyka zawodowego. Polecamy dokument: Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

- powinna odpowiadać ogólnym zasadom wynikającym z § 39 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności opis ocenianego stanowiska pracy, poprzez wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku.
Zagrożenia powinny zostać określone dla każdego stanowiska pracy.
Kontakt w pracy z glebą i wodą w akwenie zamkniętym wiąże się z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, mogą to być drobnoustroje komórkowe i jednostki bezkomórkowe; bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby. Wykaz szkodliwych czynników biologicznych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
Badania mikrobiologiczne gleby i wody pozwolą ustalić ewentualną obecność czynników biologicznych z grup szkodliwych dla zdrowia.
Zgodnie z § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności: klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, informację na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego zdiagnozowanych czynników biologicznych szkodliwych dla zdrowia, obecnych w środowisku pracy, choroby która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy oraz stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą.
Należy zwrócić się po wskazówki do właściwej terenowo inspekcji sanitarnej oraz jednostek służby medycyny pracy, które powinny także zostać uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. Nr 81 poz. 716 ze zm.).
Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości - z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników;
  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.
Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy.

 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23